Zagreb, 15. svibnja 2024.

Glavni odbor Zaklade “Hrvoje Požar”, na temelju Poslovnika o dodjeli godišnje nagrade “Hrvoje Požar” te Poslovnika o stipendiranju mladih energetičara, objavljuje

Natječaj

I. Znanstvenim i stručnim djelatnicima dodjeljuju se Godišnje nagrade “Hrvoje Požar” u obliku plakete i povelje za kategorije:

 • za značajnu stručnu i znanstvenu djelatnost u razvitku energetike,
 • za inovacije u području energetike,
 • za realizirani projekt racionalnog gospodarenja energijom,
 • za unapređenje kvalitete okoliša vezano uz energetske objekte i
 • za popularizaciju energetike.

Godišnja nagrada “Hrvoje Požar” za značajnu stručnu i znanstvenu djelatnost u razvitku energetike, u pravilu, se dodjeljuje pojedincu. Godišnja nagrada “Hrvoje Požar” za ostale kategorije, može se dodijeliti pojedincu, grupi stručnjaka i/ili znanstvenika koji su zajedno izvršili nagrađeno djelo, ili organizaciji - nositelju nagrađenog projekta.

Uz prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade “Hrvoje Požar” za značajnu stručnu i znanstvenu djelatnost u razvitku energetike potrebno je priložiti i dokumentaciju o:

 • priznatim stručnim i znanstvenim radovima koji pridonose razvitku energetike, posebno naše zemlje,
 • sudjelovanju u razvoju ovog područja znanosti, odnosno u razvoju i organizaciji znanstvenih institucija i
 • međunarodnoj znanstvenoj afirmaciji.

Uz prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade “Hrvoje Požar” za inovacije u području energetike potrebno je priložiti i dokumentaciju o:

 • uvođenju novih tehnologija u energetski sustav ili njegove podsustave radi poboljšanja kvalitete proizvodnje, transporta, isporuke i korištenja energije i
 • izradi tehničkih rješenja za svrhe povećanja pogonske pouzdanosti i sigurnosti energetskih podsustava.

Uz prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade “Hrvoje Požar” za realizirani projekt racionalnog gospodarenja energijom potrebno je priložiti i dokumentaciju o:

 • postizanju tehničko-ekonomskog optimuma u korištenju energetskog sustava, globalno, u pojedinim podsustavima ili u pojedinim elementima energetskog sustava.

Uz prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade “Hrvoje Požar” za unapređenje kvalitete okoliša vezano uz energetske objekte potrebno je priložiti i dokumentaciju o:

 • realiziranim energetskim projektima koji su doprinijeli poboljšanju kvalitete okoliša i
 • podizanju razine ekološke svijesti.

Uz prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade “Hrvoje Požar” za popularizaciju energetike potrebno je priložiti i dokumentaciju o:

 • stručnim i znanstvenim radovima kojima se objašnjava nužnost energetskog razvitka za potrebe zemlje i
 • istupima u sredstvima javnog priopćavanja, TV, radiju i tisku, za tu svrhu.

Prijedlog za dodjelu godišnjih nagrada, s pisanim obrazloženjem i s priloženom dokumentacijom za pojedinu kategoriju, mogu podnijeti znanstvene i znanstveno-nastavne organizacije, znanstvena i stručna društva, pojedini znanstveni i javni radnici, te ostale ustanove i trgovačka društva. Za svaku kategoriju, u pravilu, se dodjeljuje jedna (1) Godišnja nagrada “Hrvoje Požar”.

II. Studentima se dodjeljuje Godišnja nagrada “Hrvoje Požar”, u obliku povelje i novčanog iznosa za kategorije:

 • za zapažen uspjeh u dosadašnjem studiranju studentima studija energetike i energetskih usmjerenja završne godine preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i
 • za posebno zapaženi diplomski rad iz područja energetike studentima koji su diplomirali između dva zadnja natječaja HED-a.

Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade “Hrvoje Požar” najboljim studentima studija energetike i energetskog usmjerenja, za pojedinog studenta, mogu podnijeti znanstveno-nastavne organizacije, sveučilišni nastavnici i sami studenti uz preporuku sveučilišnog nastavnika.

Uz prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade “Hrvoje Požar” za zapažen uspjeh u dosadašnjem studiranju potrebno je priložiti i dokumentaciju o:

 • upisu na završene godine preddiplomskog i/ili diplomskog sveučilišnog studija iz područja energetike ili energetskog usmjerenja,
 • prijepis ocjena.

Uz prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade “Hrvoje Požar” za posebno zapaženi diplomski rad iz područja energetike potrebno je priložiti i dokumentaciju:

 • ovjerenu presliku diplome o završenom diplomskom studiju,
 • diplomski rad iz područja energetike, dostaviti u elektroničkom obliku,
 • prijepis ocjena.

Prijedlozi se podnose pisanim putem, s obrazloženjem i priloženim dokazima. Studentima se dodjeljuje jedna (1) Godišnja nagrada “Hrvoje Požar” iz točke II. ovog Natječaja.

III. Studenti koji se žele natjecati za Godišnju nagradu “Hrvoje Požar” iz točke II. ovog Natječaja dužni su popuniti upitnik koji mogu preuzeti na internetskoj stranici HED-a: www.hed.hr/zaklada/

IV. Osobe mogu samo jedanput biti dobitnik Godišnje nagrade “Hrvoje Požar” iz pojedinačnih kategorija iz dijela I. ovog Natječaja, a studenti mogu samo jedanput biti dobitnik jedne od studentskih Godišnjih nagrada “Hrvoje Požar” iz točke II. ovog Natječaja.

V. Natječaj je otvoren od 15. svibnja do 15. lipnja 2024. godine.

Prijedlozi se podnose tajništvu Hrvatskog energetskog društva, Zagreb, Mrežnička ulica 2. Prijava osobito mora sadržavati ime i prezime/naziv i adresu natjecatelja s brojem telefona.

Sve obavijesti o Natječaju mogu se dobiti na sljedeći broj telefona: 01/5540-400 ili e-mail: hed@hed.hr.

Odluka Glavnog odbora o rezultatima Natječaja bit će objavljena u dnevnim listovima i stručnim publikacijama te na internetskoj stranici HED-a: www.hed.hr.

Hrvatsko energetsko društvo

Nagrada "Hrvoje Požar"

Arhiva